กองคลัง
 
 
 
 
นางวาลุนี วันทองสุข
เจ้าหน้าที่พัสดุ
 
นางสาวณัฐณิชา เที่ยงไธสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

นายสมเมธ อ่อนอ้าย
ลูกจ้างประจำ

 
 
 
 
     
 
       
       
             
       
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนครไทย
เลขที่ 411 หมู่ 3 ถนนย่าเสือง  ตำบลนครไทย  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุัโลก  65120
โทรศัพท์ 0-5538-8987 โทรสาร 0-5538-8988